toekenningscriteria

 

 

 

Het fonds richt zich uitsluitend op diegenen waarvan het aantoonbaar is dat een financiële ondersteuning noodzakelijk is. Dit kan zich voordoen indien het maximum aantal jaren voor het toekennen van studiefinanciering is bereikt dan wel dat de leeftijdsgrens voor toekenning van studiefinanciering is overschreden. Vaak is de theologiestudie voor vrouwen tweedekans onderwijs en wordt deze studie parttime gevolgd (ook al is men formeel fulltime student) om verplichtingen thuis na te komen

Zoals eerder is aangegeven moet er een aantoonbare moeilijkheid zijn de studiekosten te betalen. Aanvragen waarbij sprake is van een bruto (gezins)inkomen boven € 45.000,-- per jaar worden niet in overweging genomen.

In principe wordt subsidie verstrekt per studiejaar, gedurende de nominale studieduur per studiefase met een regulier maximum van 3 jaar en een uitlooptermijn van 1 jaar voor onvoorziene omstandigheden. Het bestuur dient op de hoogte te worden gehouden van de voortgang van de studie in de vorm van een eenmalig verslag van de behaalde resultaten aan het eind van het studiejaar. Zonodig wordt overleg gepleegd met de studiecoördinator.

Het fonds is niet alleen een opleidings- maar ook een studiefonds. Vrouwen die na hun theologiestudie een goed omschreven en begeleid studieproject ondernemen, komen ook voor subsidie in aanmerking. Dit is vooral het geval, wanneer het onderwerp betrekking heeft op spiritualiteit, nieuwe wijzen van evangelisatie en op de positie van vrouwen in kerk en samenleving. Ook hier geldt dat alleen die vrouwen voor subsidie in aanmerking komen die aantoonbaar niet zelfstandig in de studiekosten kunnen voorzien.