achtergrond

 

 

 

De L.J. Maria Stichting wil een effectieve bijdrage leveren aan de erkenning van de gelijkwaardigheid van de vrouwen in het werk van de kerk. Wij denken daarbij aan de gelijkstelling van vrouwen en mannen voor die functies en taken waarvoor geen diaken- of priesterwijding vereist is, maar wel een professionele theologische bekwaming. 

Vanuit het besef dat vrouwen de geschiedenis van de bijbelse en kerkelijke tradities vanuit een andere invalshoek bestuderen en interpreteren dan mannen, wordt de wenselijkheid gesignaleerd om vrouwen meer mogelijkheden tot nadere studie en verder onderzoek te bieden. Zo wordt hun de ruimte geboden eigen vormen van gebed en spiritualiteit te ontwikkelen.

De oprichter stond niet alleen de theologische bekwaming van vrouwen voor ogen om hun invloed in de kerk te vergroten, maar ook hoopte hij een stimulans te bieden aan vrouwen die zich wilden toeleggen op de godsdienstige situatie en het pastorale werk onder hen die in de documenten van het 2e Vaticaans Concilie de “armen en zwakken” worden genoemd. Zieken, psychiatrische patiënten, gehandicapten, werklozen, alleenstaanden en allochtonen hebben een bijzonder recht op aandacht en zorg van de kerk: zij worden gemakkelijk vergeten of gepasseerd. Het pastorale en diaconale werk onder hen vereist meestal een geheel eigen geloofshouding en een bijzondere deskundigheid.