Aanvraag

 

 

 

Aanvragen om financiële ondersteuning worden besproken in de bestuursvergaderingen. Deze worden drie maal per jaar gehouden in de maanden maart, juni en oktober.

De aanvragen dienen voor 15 februari, 15 mei dan wel 15 september schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat

Aanvragen die na genoemde sluitingsdata binnenkomen worden behandeld in een latere vergadering.

Aanvragen die niet compleet zijn, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Voor elk studiejaar dient een nieuwe aanvraag te worden ingediend.

Wijze van aanvragen

Het bestuur heeft de volgende schriftelijke gegevens nodig:

  1. Curriculum vitae van de aanvraagster, waarin o.a. de burgerlijke gegevens staan vermeld.
  2. Levensbeschouwing (de subsidie is primair bedoeld voor rooms-katholieke vrouwen).
  3. Gegevens over gezinsinkomen uit betaalde arbeid en/of vermogen.
  4. Gegevens over te verwachten uitgaven in verband met de te volgen studie.
  5. Inschrijvingsbewijs van de Hogeschool of de Universiteit.
  6. Gegevens over de specifiek te volgen studie.
  7. Doel van de studie. Hoe en waar denkt men de studieresultaten in praktijk te gaan brengen?.
  8. Naam, adres, telefoonnummer en zo mogelijk emailadres van twee referenten (privé en/of werk). Wat de opgave van referenties betreft: dit mag niet de studiebegeleider, geen medestudent of iemand in de familiesfeer zijn. De opgegeven referent dient op de hoogte te zijn van uw situatie en geïnformeerd te zijn over het feit dat zij/hij is opgegeven als referent. Wij zouden het op prijs stellen als minstens één van de referenten een kerkelijke binding of achtergrond heeft (geestelijk begeleiders komen niet in aanmerking als referent, vanwege het vertrouwelijke karakter van de relatie tussen de geestelijk begeleider en de aanvraagster).
  9. Banknummer van de aanvraagster.

Bij aanvragen voor ondersteuning van een onderzoeksproject of deelproject van een promotie-traject dient de beschrijving ervan mede ondertekend te zijn door de onderzoeksdecaan. Bij een promotie is een kopie van de bevestiging van de registratie als promovendus nodig.

Na de vergadering ontvangt betrokkene zo spoedig mogelijk bericht omtrent een eventuele toekenning.

Download Aanvraag formulier in Word